Privacystatement

De eenmanszaak ALBERT HAIR AND MAKE-UP gevestigd te ‘s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het handelsregisternummer: 71559167, (hierna ook te noemen:
ALBERT HAIR AND MAKE-UP” of “wij” of “ons”), verwerkt persoonsgegevens.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens over een natuurlijk persoon die direct of indirect herleidbaar zijn tot die persoon of waarbij de mogelijkheid bestaat om die informatie te herleiden naar de betreffende persoon (hierna ook te noemen: “u” of “betrokkene(n)”).

ALBERT HAIR AND MAKE-UP hecht belang aan de bescherming van uw privacy en verwerkt persoonsgegevens daarom geheel in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ook te noemen: “AVG”) die per 25 mei 2018 van kracht is in alle EU-lidstaten.

Reikwijdte van dit privacystatement
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen:
• Bezoekers van de website van ALBERT HAIR AND MAKE-UP: www.alberthairandmakeup.nl;
• Personen die het contactformulier op de website van ALBERT HAIR AND MAKE-UP hebben ingevuld;
• Zakelijke relaties van ALBERT HAIR AND MAKE-UP;
• Gebruikers van de diensten van ALBERT HAIR AND MAKE-UP;
• Sollicitanten;
• Alle overige personen die met ALBERT HAIR AND MAKE-UP contact opnemen of van wie ALBERT HAIR AND MAKE-UP persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van de zzp’ers waar ALBERT HAIR AND MAKE-UP mee samenwerkt;
ALBERT HAIR AND MAKE-UP kan niet controleren of de bezoekers van haar website en/of de bezoekers van de door ALBERT HAIR AND MAKE-UP gebruikte sociale media, minderjarig zijn en adviseert personen die het ouderlijk gezag of de voogdij over een minderjarige hebben om diens onlinegedrag te monitoren, zodat de gegevens van die minderjarigen niet door ALBERT HAIR AND MAKE-UP worden verwerkt.
Indien het voor u niet duidelijk is of deze privacyverklaring op u van toepassing is, kunt u uiteraard contact met ons opnemen op de wijze zoals omschreven in artikel 9 van dit privacystatement.

Verwerkingsdoeleinden
ALBERT HAIR AND MAKE-UP verwerkt alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om haar
diensten aan u te kunnen bieden. Dat betekent dat ALBERT HAIR AND MAKE-UP in ieder geval
persoonsgegevens verwerkt met als doel:
• Het aangaan en uitvoeren van door u en ALBERT HAIR AND MAKE-UP gesloten (zakelijke)
overeenkomsten(-en), waaronder mede wordt verstaan het verzenden van
declaraties/facturen;
• Het voor u mogelijk maken om gebruik te maken van de diensten van ALBERT HAIR AND
MAKE-UP;
• Het onderhouden van (klant-)contact, waaronder mede verstaan het eventueel verzenden
van nieuwsbrieven en andere informatie waar u om heeft verzocht;
• Het vergroten van het klantenbestand van ALBERT HAIR AND MAKE-UP;
• Het optimaliseren van de website van ALBERT HAIR AND MAKE-UP: www.alberthairandmake-up.nl;
• Het meten en bijhouden van algemene gebruikersstatistieken van de website;
• Het leveren van nazorg

Persoonsgegevens die worden verwerkt
ALBERT HAIR AND MAKE-UP verwerkt alle persoonsgegevens die personen zelf aan ALBERT HAIR
AND MAKE-UP verstrekken. Dat kan zijn tijdens een (intake)gesprek, een bespreking of bijeenkomst,
telefonisch, of digitaal (via e-mail) of gegevens die volgen uit een tussen u en ALBERT HAIR AND
MAKE-UP gesloten overeenkomst. Daarbij kunt u denken aan persoonsgegevens zoals:
• NAW-gegevens en andere contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
• IP-adres van websitebezoekers;
• Geboortedatum;
• Organisatie en functie;
• Financiële en administratieve gegevens;
• Persoonsgegevens die ALBERT HAIR AND MAKE-UP aantreft tijdens diens werkzaamheden
binnen uw organisatie;
• Alle andere informatie die noodzakelijk is voor het doel waarvoor die informatie is verstrekt en
die vrijwillig door de betrokkene aan ALBERT HAIR AND MAKE-UP ter beschikking wordt
gesteld;

Grondslagen voor de verwerking
ALBERT HAIR AND MAKE-UP verwerkt persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:
• Door u gegeven toestemming. Met toestemming wordt bedoeld; iedere vrije, specifieke,
geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u aanvaardt dat uw
persoonsgegevens worden verwerkt. De verleende toestemming kan op ieder gewenst
moment worden ingetrokken;
• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ALBERT
HAIR AND MAKE-UP rust, zoals de verplichting van ALBERT HAIR AND MAKE-UP om een
bepaalde financiële en administratieve gegevens bij te houden;
• De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van de overeenkomst
waarbij u partij bent;
• De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
ALBERT HAIR AND MAKE-UP, zoals fraudepreventie of marketingdoeleinden.

Verwerkers en derden
ALBERT HAIR AND MAKE-UP kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverlenende
organisaties en zzp’ers (“verwerkers”) inschakelen om uitvoering te geven aan de
verwerkingsdoeleinden zoals onder artikel 2 van dit privacystatement is omschreven. Met die
verwerkers sluit ALBERT HAIR AND MAKE-UP een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de
eisen die de AVG daaraan stelt. Uw rechten worden door de verwerker op dezelfde wijze
gewaarborgd als ALBERT HAIR AND MAKE-UP die rechten waarborgt en zoals die rechten in dit
privacystatement zijn omschreven.
Daarnaast kan ALBERT HAIR AND MAKE-UP persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij,
zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe
een wettelijke verplichting bestaat. ALBERT HAIR AND MAKE-UP deelt in beginsel geen
persoonsgegevens met andere (commerciële) organisaties.
ALBERT HAIR AND MAKE-UP geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen die zich
buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. In het geval dat er toch
persoonsgegevens door ALBERT HAIR AND MAKE-UP buiten de EER worden doorgegeven, dan
worden die persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven aan landen waarvan de Europese Commissie
heeft bepaald dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van
passende waarborgen in de zin van de AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens
ALBERT HAIR AND MAKE-UP heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen waardoor uw persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een
passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat uw persoonsgegevens onder meer beschermd zijn
tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging.

Bewaren van persoonsgegevens
ALBERT HAIR AND MAKE-UP bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. ALBERT HAIR
AND MAKE-UP hanteert de volgende bewaartermijnen:
• Gegevens uit hoofde van de gesloten overeenkomst 7 jaar na het eindigen van de
overeenkomst;
• Administratieve en financiële gegevens: 7 jaar na het eindigen van een overeenkomst;
• Gegevens van sollicitanten: maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
• Gegevens van bestaande klantrelaties: direct nadat zij verzoeken om verwijdering van hun
persoonsgegevens, behoudens de gevallen waarin ALBERT HAIR AND MAKE-UP die
gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
• Gegevens die bezoekers van de website op het klantencontactformulier achterlaten: 5 jaar na
vastlegging van die gegevens, tenzij door de betrokkene eerder wordt verzocht om
vernietiging van die gegevens.

Website, cookies en social media
ALBERT HAIR AND MAKE-UP maakt op dit moment geen gebruik van Google Analytics. Google
Analytics is een dienst van Google om de statistieken van een website te analyseren door het gebruik
van analytische cookies. Het kan zijn dat in de toekomst albert hair and make-up gebruik gaat maken
van Google Analytics. In dat geval zal ALBERT HAIR AND MAKE-UP Google Analytics privacy
vriendelijk ingesteld worden (anonimiseren van uw IP-adres) waardoor het gebruik van Google
Analytics is uitgezonderd van de cookiewet. Voor het plaatsen van deze analytische cookies heeft
ALBERT HAIR AND MAKE-UP geen toestemming nodig, omdat het plaatsen van deze cookies geen
gevolgen heeft voor uw privacy. U kunt wel zelf het plaatsen van deze cookies weigeren via de
instellingen van uw browser.

Rechten en verzoeken
U hebt als betrokkene de volgende rechten:
• Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
• Het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen;
• Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze niet langer nodig zijn
voor het doel waardoor deze zijn verkregen, behoudens de gevallen waarin ALBERT HAIR
AND MAKE-UP die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
• Het recht op beperking van uw persoonsgegevens;
• Het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt voor verder informatie of voor het indienen van een verzoek zoals hierboven genoemd, contact
opnemen met ALBERT HAIR AND MAKE-UP door een e-mail te zenden aan:
info@alberthairandmake-up.nl.

Wijzigingen privacystatement
ALBERT HAIR AND MAKE-UP kan dit privacystatement op ieder moment wijzigen. De meeste
actuele versie van dit privacystatement is te allen tijde op de website van ALBERT HAIR AND MAKEUP
gepubliceerd. ALBERT HAIR AND MAKE-UP adviseert u daarom om met regelmaat de website
van ALBERT HAIR AND MAKE-UP te raadplegen